Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN – ONLINE CURSUSAANBOD – COMPLEETZIJN

Artikel 1 Definities

 1. CompleetZijn, een handelsnaam van Dhr. J. van den Dolder, een natuurgeneeskundig therapeut, gevestigd te Costa Rica, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als de “dienstverlener”.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als de “klant”.
 3. Onder de “overeenkomst” wordt verstaan de overeenkomst van opdracht waarbij de dienstverlener zich tegen compensatie van honorarium en kosten jegens de klant werkzaamheden verricht en waarbij deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, compensatieovereenkomsten, werkzaamheden, andersoortige overeenkomsten en levering van diensten en goederen door of namens de dienstverlener waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De laatst gepubliceerde versie van deze algemene voorwaarden is van toepassing. (Gepubliceerd op www.compleetzijn.nl)
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Aanbod

 1. De dienstverlener kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 2. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor andere producten of diensten, tenzij anders vermeld.
 3. Indien het aanbod wordt aanvaard en de cursus online wordt aangeschaft, verkrijgt de klant direct toegang tot zijn aankoop of binnen een redelijk gestelde, vooraf gecommuniceerde termijn.

Artikel 4 Tarieven en compensaties

 1. Tenzij anders overeengekomen, wordt de overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Met de aankoop van een cursus ontstaat de verplichting tot compensatie, ook wanneer niet de gehele cursus wordt doorlopen of gebruik wordt gemaakt van de diensten van de dienstverlener.
 3. De klant verkrijgt pas toegang tot de cursus na volledige compensatie van het overeengekomen bedrag, tenzij er wordt gecompenseerd in termijnen.
 4. Indien er in termijnen wordt overeengekomen, behoudt de dienstverlener zich het recht voor om het volledige bedrag ineens te laten compenseren wanneer de termijncompensatie uitblijft.
 5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. De dienstverlener heeft het recht de prijzen gedurende het jaar te wijzigen.

Artikel 5 Informatieverstrekking klant

 1. De klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan de dienstverlener.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De dienstverlener zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. De klant vrijwaart de dienstverlener voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het gestelde in het eerste lid van dit artikel.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

 1. De dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit, maar is niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het beoogde resultaat door de klant met de aankoop.

Artikel 7 Inhoud Cursus

 1. De cursusduur varieert en kan naar eigen inzicht en in eigen tempo worden gevolgd.
 2. De klant behoudt levenslang, maar ten minste zolang CompleetZijn bestaat, toegang tot de inhoud van de cursus, tenzij er door omstandigheden redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat deze bepaling gehandhaafd blijft, bijvoorbeeld door wancompensatie.
 3. Indien nodig zal de inhoud van de cursus regelmatig worden voorzien van een update.

Artikel 8 Klantcommitment

 1. De klant heeft (1) alle videolessen doorlopen, (2) alle werkboeken en worksheets uitgebreid ingevuld, en (3) actief deelgenomen in de bijbehorende Facebookcommunity.

Artikel 9 Annulering

 1. De dienstverlener behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van de online content te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Dit zal ten alle tijde aan de klant worden gecommuniceerd.
 2. De klant ontvangt direct na compensatie toegang tot de cursus, tenzij de dienstverlener anders communiceert. De diensten van de dienstverlener zijn zodoende uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor de klant niet de mogelijkheid toekomt de aankoop te annuleren. Als de cursus niet goed genoeg wordt geacht door de klant, is de klant verplicht hierover persoonlijk in contact te treden via telefoon dan wel videoverbinding.

Artikel 10 Aansprakelijkheid voor schade

 1. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de directe schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. De klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan in de cursus.
 4. In het geval dat de dienstverlener een schadecompensatie verschuldigd is aan de klant, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de dienstverlener in rekening is gebracht aan de klant.
 5. De klant vrijwaart de dienstverlener tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en goederen.

Artikel 11 Klachten

 1. De klant is verplicht om klachten over de verrichte werkzaamheden en geleverde diensten en goederen binnen 14 kalenderdagen schriftelijk én persoonlijk kenbaar te maken aan de dienstverlener. De dienstverlener streeft ernaar binnen 14 dagen op klachten te reageren.
 2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Artikel 12 Intellectueel eigendom

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt de dienstverlener alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrecht, op alle gegevens, geleverde informatie en beschikbaar gestelde content.
 2. Beeldmateriaal uit de cursus mag niet zonder schriftelijke toestemming van de dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond, ter beschikking gesteld, worden doorverkocht of op andere wijze worden gebruikt.
 3. Het is de klant tevens niet toegestaan de schriftelijke documentatie behorende bij de cursus, waaronder templates en handleidingen, te gebruiken voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de dienstverlener.
 4. Indien in strijd wordt gehandeld met dit artikel, vindt een inbreuk plaats op het auteursrecht van de dienstverlener. De dienstverlener is in een dergelijk geval gerechtigd de klant te factureren.

Artikel 13 Bijzondere bepalingen

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. De klant wordt voor meer informatie verwezen naar het AVG op www.compleetzijn.nl.
 2. De dienstverlener geeft geen garanties tot verbetering van prestaties of winst uit campagnes. De dienstverlener doet haar uiterste best een scala aan suggesties te bieden, maar is niet aansprakelijk voor het eindresultaat.
 3. Doordat de diensten van de dienstverlener online worden gegeven en het feit dat ze woonachtig is in Costa Rica, kan zij niet garanderen dat haar diensten te allen tijde overal beschikbaar zijn.
 4. Tijdens een online cursus kunnen klanten onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de Facebookcommunity. De klant verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van de dienstverlener.
 5. Het staat de dienstverlener te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

Artikel 14 Geschilbeslechting

 1. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 2. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de dienstverlener en betrokken derden 12 maanden.

Download jouw exemplaar van onze Algemene Voorwaarden door op bovenstaand pictogram te klikken.